Wyłączenie odpowiedzialności

Pomimo staranności dołożonej przez nasze spółki, aby informacje na stronie były dokładne i aktualne, nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne błędy lub pominięcia. Publikacja niniejszej strony nie jest równoznaczna ze złożeniem przez nas żadnych wyraźnych ani dorozumianych oświadczeń woli, gwarancji, zgody na warunki lub zapewnień dotyczących rzetelności, dokładności i kompletności informacji. Treść naszej strony internetowej ma charakter wyłącznie informacyjny, zaś zakres naszych usług i związana z tym odpowiedzialność określane są każdorazowo w indywidualnej umowie zawartej z naszymi spółkami oraz w przepisach prawa.

W zakresie dozwolonym przez prawo, wyłączamy wszelką odpowiedzialność z tytułu strat lub szkód bezpośrednich lub pośrednich, w tym szkód rzeczywistych oraz utraconych korzyści, związanych z korzystaniem lub niemożnością korzystania z naszej strony internetowej lub z korzystaniem z jakichkolwiek informacji podanych lub nie podanych na naszej stronie.

Nie ponosimy także jakiejkolwiek odpowiedzialności za treść innych stron internetowych, do których na naszej stronie mogą znajdować się odnośniki, w tym odpowiedzialności za politykę prywatności i ochronę danych osobowych ustalaną i realizowaną przez właścicieli i operatorów innych stron internetowych.

Sierra Balmain Asset Management spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-121), ul. Sienna 39, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000249204, NIP: 1070002915, REGON: 140321307.

Procedura dot. składania i rozpatrywania skarg

Wielu dyrektorów i pracowników spółki SBAM jest członkami Królewskiego Stowarzyszenia Dyplomowanych Rzeczoznawców (RICS). Zgodnie z zasadami postępowania RICS, pracownicy i kierownictwo spółki są zobowiązani do wdrożenia procedury dot. składania i rozpatrywania skarg.

Użytkownik, który chce złożyć skargę lub reklamację odnośnie usług świadczonych przez SBAM, powinien w pierwszej kolejności skontaktować się z dyrektorem lub pracownikiem, który wykonywał daną usługę, poprzez dane kontaktowe podane na naszej stronie internetowej. Osoba ta potwierdzi otrzymanie reklamacji w ciągu siedmiu dni kalendarzowych i udzieli na nią odpowiedzi, wraz z uzasadnieniem, w ciągu 28 dni kalendarzowych.

Jeśli użytkownik nie uzna otrzymanej odpowiedzi za satysfakcjonującą, powinien skontaktować się z Członkiem Zarządu pod adresem: ul. Sienna 39, Warszawa, Polska, 00-121. W uzasadnionych przypadkach, skarga zostanie szczegółowo rozpatrzona w ramach wewnętrznego dochodzenia, a nasza spółka dołoży wszelkich starań, aby udzielić odpowiedzi w określonym wyżej terminie.

W przypadku braku rozstrzygnięcia sprawy, możemy przekazać ją do dalszego rozpatrzenia przez niezależnego mediatora.

Klienci, którzy są niezadowoleni z usług SBAM oraz w wyniku wewnętrznego dochodzenia lub mediacji, mogą skierować skargę do Krajowej Izby Gospodarczej przy ul. Trębackiej 4 w Warszawie, kod pocztowy 00-074, lub skontaktować się z Izbą pod numerem +48 22 630 9600.

Klienci, którzy mają zastrzeżenia do etyki zawodowej spółki SBAM oraz wyniku wewnętrznego dochodzenia lub mediacji, powinni skierować skargę do działu rozstrzygania sporów RICS pod numerem: +44 20 7334 3806 lub przesłać ją za pośrednictwem strony internetowej www.rics.org